Oddelenie neurológie

Oddelenie neurológie

Neurológia je samostatný, základný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou posudzovaním a výskumom chorôb centrálneho nervového systému, periférneho nervového systému, a prvotných ochorení svalov.

Oddelenie neurológie sa nachádza na 2. poschodí Internistického monobloku. Je rozdelené na dva sektory: sektor A – muži ( počet postelí 22, sektor B – ženy (počet postelí 23). Na každom sektore sa nachádza jedna izba s nadštardandným vybavením. Súčasťou oddelenia je neurologická JIS so šiestimi lôžkami, kde je poskytovanú urgentná starostlivosť prevažne pacientom v akútnej fáze mozgovej príhody. Štandardom je podanie intravenóznej trombolýzy a mechanická trombektómia v spolupráci s UNLP Košice. V roku 2019 sme hospitalizovali 482 pacientov s ischemickou CMP, pričom u indikovaných pacientov v 82 prípadoch bola podaná intravenózna trombolýza.

Každoročne sa zlepšuje menežment diagnostických a terapeutických postupov liečby CMP o čom svedčí aj ocenenie iniciatívy Angels. V rámci sekundárnej prevencie a záchytu rizikových faktorov CMP sú pacienti s vysokým rizikom kardioebolizmu ako etiológie CMP vyšetrovaní kardiologicky už počas hospitalizácie.

Druhou najčastejšou príčinou hospitalizácie na odd neurológie sú stavy spojené s degeneratívnych ochorením chrbtice, ktorí v rámci prvej pomoci pri akútnom algickom stave vyhľadajú ústavnú pohotovostnú službu, resp. sú pre ambulantnou liečbu nezvládnuteľný algický stav odoslaní svojim neurológom na hospitalizáciu V spolupráci s rádiologickým odd a CT pracoviskom Alfamedis sme schopný poskytnúť ozonoterapiu ev periradikulárnu terapiu.

Hlavným záujmom odboru neurológia je však diagnostika a terapia širokého spektra primárnych neurologických ochorení z okruhu neurodegeneratívnych, demyelinizačných, ochorením nervosvalového prenosu zápalových ochorení centrálneho či periférneho nervového systému, záchvatových, a neuroonkologických ochorení. Vzhľadom k stúpajúcej incidencii a prevalencii hlavne autoimunitných ochorení, zlepšujúcej sa diagnostike ( laboratórnej, neurofyziologických metodík, CT a MR zobrazení) sa zvyšujú nároky na lôžkovú aj ambulantnú zložku oddelenia neurológie. Ročne je prepustených viac ako 2000 pacientov, každý rok počet stúpa. Vysoké nároky odborné aj ľudské sú kladené na personálne obsadenie lekárov a sestier.

U hospitalizovaných v diagnostike využívame priamo : klinické neurologické vyšetrenie, lumbálnu punkciu a diagnostiku mozgovo-miechového moku (z diagnostických indikácii sme realizovali v minulom roku 151 lumbálnych punkcií), neurofyziologické vyšetrenia (EMG,EEG, EP), ultrazvukové vyšetrenia extrakraniálnych ciev, neurorádiolgické zobrazovacie vyšetrenia (MR, CT, CT-AG, MR-AG, AG), biochemické laboratórne vyšetrenia, hematologické laboratórne vyšetrenia,imunologické laboratórne vyšetrenia, patologické a histopatologické vyšetrenia. V dohľadnej dobe očakávame novú prístrojovú techniku – USG , EMG, a EEG.

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...