Ambulancia pracovného lekárstva

Ambulancia pracovného lekárstva

Odborné pracovno – lekárske vyšetrenie osôb s podozrením na poškodenie zdravia faktormi práce a pracovným prostredím:
 • liečbu osôb s ohrozením chorobou z povolania a priznanou chorobou z povolania zapríčinenými fyzikálnymi, chemickými, biologickými, psychosociálnymi faktormi práce,
 • posudzovanie a dispenzarizáciu osôb s ohrozením a poškodením zdravia faktormi práce a pracovného prostredia,
 • posudzovanie osôb a dispenzarizáciu pacientov s ohrozením a poškodením zdravia z intoxikácií,
 • posudzovanie profesionality ochorení, priznávanie choroby z povolania a hlásenie, registrácia, evidencia choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,
 • dispenzarizácia pacientov s chorobami z povolania
 • posudzovanie a rozhodovanie o ukončení trvania choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania, vrátane poskytnutia podkladov k súdnoznaleckej činnosti a vypracovanie súdnoznaleckého posudku,
 • posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu a posudzovanie vhodnosti pracovného zaradenia, vyjadrovanie k voľbe povolania zo zdravotného hľadiska,
 • vykonávanie špecializovaných konziliárnych pracovno – lekárskych a toxikologických vyšetrení
 • vykonávanie lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci v rámci výkonu pracovnej zdravotnej služby,
 • úzka spolupráca s úradmi verejného zdravotníctva,
 • spolupráca s inými pracovnými zdravotnými službami, so zamestnávateľmi a inšpektorámi práce.
Lokalizácia
Psychiatrický pavilón 2.p.
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...