Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť


Koncepcia odboru

DEFINÍCIA ODBORU
Vnútorné lekárstvo je základný odbor klinickej medicíny, ktorý zovšeobecňovaním poznatkov ostatných medicínskych odborov zaisťuje koordináciu a integráciu v poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivosti. Náplňou odboru je prevencia, vyhľadávanie, diagnostika, liečba, rehabilitácia, prognostická stratifikácia, vedecko-výskumná činnosť a sústavné vzdelávanie v oblasti chorôb vnútorných orgánov.
FUNKCIE VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA 
Funkciou vnútorného lekárstva je koordinovanie, integrovanie a zovšeobecňovanie poznatkov medicíny v záujme zdravia populácie. Sú to stále funkcie vnútorného lekárstva. Mení sa iba ich obsah v závislosti od úrovne vedeckých poznatkov v medicíne, ekonomických podmienok spoločnosti, zdravotných a sociálnych pomerov v určitom období.
1. Koordinačná funkcia
Vnútorné lekárstvo má v sústave lekárskych vied osobitné postavenie, je teoretickou bázou klinického myslenia, ale je i osou praktického konania lekára klinickej medicíny. Umožňuje zaisťovať starostlivosť o chorého tvorivou syntézou výsledkov bádania v medicíne všeobecne, najmä v rámci všeobecnej internej medicíny a nadstavbových odborov, ktoré tvoria jej integrálnu súčasť. V koordinačnej funkcii majú osobitné postavenie vedúci všeobecných internistických pracovísk, ktorí dávajú do súladu činnosť v odbore s činnosťou špecialistov, s ich názormi, ale aj závermi. Úlohou vedúcich internistov je nadobudnúť čo najviac poznatkov z každej oblasti vnútorného lekárstva, mať schopnosť získať prehľad o celom odbore a robiť správne rozhodnutia i za zložitých okolností. Podobné úlohy má vlastne každý internista na svojom pracovnom úseku.

2. Integračná funkcia

Prudký rozvoj v jednotlivých odvetviach vnútorného lekárstva sa spája s veľkým nárastom nových poznatkov, takým, že všeobecný internista nemôže obsiahnuť úroveň odborných vedomostí všetkých špecialistov. Navyše, stupňujúca sa snaha o špecializáciu podľa jednotlivých orgánov a orgánových systémov vedie nielen k narastaniu počtu špecializácií, a tým v internej medicíne aj k diferenciácii, ale i k istej dezintegrácii v nej. Vytvárajú sa nové špecializácie, ale špecializácia vzniká aj vnútri nadstavbových odborov, keďže tieto využívajú mnoho náročných diagnostických a liečebných postupov, čo by mohlo vyústiť až do atomizácie. Pre zachovanie celistvého pohľadu na chorého je však reintegrácia nevyhnutná, ale musí byť na novej, vyššej úrovni. Úzko zameraní špecialisti nemôžu vo svojej odbornosti zaisťovať starostlivosť o všetkých chorých. Po diagnostike a stabilizácii choroby liečbou preberá chorých do svojej starostlivosti zväčša všeobecný (praktický, rodinný) lekár. Časť z týchto chorých však vyžaduje pre povahu choroby pripojené chorobné stavy, najmä pre polymorbiditu a pod., osobitný a náročný postup pri ďalšom sledovaní a liečbe. Takýchto chorých do svojej starostlivosti preberá všeobecný internista. Internista musí byť preto skúseným integrátorom, ktorý zaisťuje starostlivosť o chorý organizmus ako celok, teda o chorého človeka, nie iba o jednotlivca s poškodeným orgánom či s ochorením orgánového systému. Internista preberá zodpovednosť za chorého ako celú živú bytosť s rôznymi chorobami, hoci diagnostikovanými rôznymi špecialistami, najmä za chorých s polymorbiditou a za chorých v pokročilom veku. Je tak všeobecným integrátorom v klinickej medicíne, plniac integrujúcu funkciu vnútorného lekárstva. Interná medicína zaisťuje i súlad svojich nadstavbových (čiastkových) odborov, ale s potrebou spolupráce aj s radom iných odborov. Zásluhou takejto činnosti vo vnútornom lekárstve si mnoho kliník osvojilo moderný patofyziologický, biochemicko-metabolický a geneticko-imunologický prístup ku klinickej problematike.
3. Generalizačná funkcia
Vnútorné lekárstvo je integrovaným, ale aj integrujúcim medicínskym odborom. Má za úlohu odhaľovať spojitosti pri vzniku chorôb a zovšeobecňovať ich. Na jednej strane je síce nevyhnutné, aby sa na riešení zložitých chorôb podieľali špecialisti internistických i iných medicínskych, najmä klinických odborov, na druhej strane zasa na zovšeobecnenie ich poznatkov, názorov a záverov má najväčšie predpoklady všeobecný internista, keďže k tomu nadobudol erudíciu. Za toto však i sám preberá zodpovednosť. Preto, ak má internista byť generalizujúcim a integrujúcim článkom v klinickej medicíne, čiže všeobecným internistom, musí pri zovšeobecňovaní poznatkov vychádzať nielen zo svojich zistení a názorov, ale rovnako aj z názorov odborníkov ostatných klinických medicínskych odborov. Toto je zovšeobecňujúca – generalizačná funkcia vnútorného lekárstva. Hlavnou funkciou vnútorného lekárstva je poskytovanie preventívnej a liečebnej starostlivosti dospelej populácii.

Výkony

 • štandardná klinická prax na oddelení, na jednotke intenzívnej starostlivosti, v príjmovej ambulancii a v pohotovostných službách – prijímanie, odoberanie anamnézy, spracovanie dokumentácie, objektívne vyšetrenie, zhodnotenie pomocných a laboratórnych vyšetrení, určenie pracovnej diagnózy, zostavenie diagnostického a terapeutického plánu, konzultácie so špecialistami, vizity a prepúšťanie pacientov,
 • diagnostické a terapeutické výkony: podávanie injekcií (i.v., i.m., s.c.), odber venóznej a artériovej krvi, transfúzie krvi a krvných prípravkov, punkcia kostnej drene, inzulinoterapia, punkcia telových tekutín, zhodnotenie acidobázickej rovnováhy, zhodnotenie krvného náteru, vyšetrenie moču a močového sedimentu, opis EKG, opis RTG – snímky hrudníka a brucha, vyšetrenie per rectum, zavedenie Blakemoreovej-Sengstakenovej sondy, zavedenie sondy do žalúdka, enterálna výživa, zostavenie a podávanie parenterálnej výživy, kardio-pulmo-cerebrálna resuscitácia, oxygenoterapia, interpretácia pomocných a laboratórnych vyšetrení,
 • zostavenie špecializovaného diagnostického programu, programu sledovania a dispenzarizácie chorého s vnútornými chorobami,
 • indikácie a hodnotenie základných vyšetrení používaných vo vnútornom lekárstve,
 • hodnotenie všetkých dostupných laboratórnych, biochemických a hematologických vyšetrení,
 • posudzovanie porúch homeostázy vnútorného prostredia,
 • analýza bežných a špeciálnych laboratórnych vyšetrení,
 • vykonávanie pleurálnej punkcie,
 • indikácia punkcie ascitu,
 • indikácia bronchoskopie v spolupráci s TaPCH odd.,
 • vykonávanie endoskopických vyšetrení horného a dolného GITu ( ezofagogatroduodenoskopia, kolonoskopia, rektoskopia),
 • vykonávanie endoskopických zákrokov na hornom a dolnom GITe – endoskopické polypektómie, opichy krvácajúcich vredov, sklerotizácia pažerákových varixov,
 • vykonávanie ultrasonografických vyšetrení brušných orgánov,
 • vykonanie a zhodnotenie záznamu EKG a monitorovania EKG s analýzou dysrytmií,
 • monitorovanie vitálnych funkcií s využitím dostupnej monitorovacej techniky,
 • indikácie na srdcovú katetrizáciu a na elektrofyziologické vyšetrenie srdca,
 • interpretácia rádiodiagnostiky v odbore vnútorné lekárstvo,
 • indikácia na echokardiografiu, CT, MRI a ďalšie zobrazovacie metódy,
 • indikácie na artériografie,
 • indikácie na rádionuklidové vyšetrenia (izotopovú renografiu, perfúznu a ventilačnú scintigrafiu pľúc, táliovú perfúznu záťažovú gamagrafiu myokardu),
 • zostavenie celkového režimu chorého pre liečenie daného stavu choroby,
 • zostavenie životosprávy, určenie stupňa telesnej a duševnej námahy a pracovného zaťaženia chorého s vnútornými chorobami,
 • zostavenie liečebnej výživy, predpísanie diéty, podávanie enterálnej a parenterálnej výživy,
 • komplexná liečba srdcových, pľúcnych, gastrointestinálnych, obličkových a ostatných vnútorných chorôb,
 • kardio-pulmo-cerebrálna resuscitácia,
 • intenzívna liečba a sledovanie naliehavých stavov vo vnútornom lekárstve, ako sú poruchy vedomia a správania, šok , obehové, respiračné, pečeňové, obličkové zlyhanie a ďalšie,
 • zavedenie nazogastrickej sondy, zavedenie hemostatickej Blakemore-Sengstakenovej sondy,
 • liečba porúch homeostázy, najmä acidobázickej rovnováhy, porúch metabolizmu vody a elektrolytov,
 • zavedenie močového katétra,
 • indikácie eliminačnej liečby – hemodialýzy a peritoneálnej dialýzy u pacientov so zlyhaním obličiek,
 • edukácia diabetikov 1. aj 2. typu o ochorení,o režimovo – diétnych opatreniach, sacharidových jednotách, selfmonitoringu glykémií a glykozúrie, edukácia gravidných diabetičiek,
 • vyšetrovanie diabetickej polyneuropatie, vyšetrovanie vibračnej citlivosti biothesiometrom,
 • vykonávanie skríningového vyšetrenia na gestačný diabetes mellitus,
 • liečba akútnych diabetických stavov – diabetickej ketoacidózy, hyperosmomolárneho hyperglykemického syndrómu, laktátovej acidózy, hypoglykemickej kómy,
 • konziliárne vyšetrenia diabetických pacientov, perioperačný manažment diabetikov.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...